Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoBurmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Rodzaj wspieranych zadań (działań): „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 2019-06-10 roku, do godz. 15:00.

Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi,  także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej tel. 957278118.

Pełna treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 98/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 maja 2019 roku dostępna na BIPie i tablicy ogłoszeń.

Pełna treść Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok, w którym opisane są priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację dostępna w BIP.