Nabór wniosków na zadania służące poprawie jakości powietrza

Nabór wniosków na zadania służące poprawie jakości powietrzaNabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra informuje, że od dnia 27 maja do dnia 05 czerwca 2019 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie dofinansowania do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne z nieruchomości znajdujących się w granicach miasta Kostrzyn nad Odrą.
Dotacja celowa może być udzielona osobom posiadającym tytuł prawny do władania taką nieruchomością.

Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie więcej niż 3.000,00 zł (brutto) w lokalach w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 5.000,00 zł. (brutto) w budynkach jednorodzinnych. W przypadku budynku wielorodzinnego podłączanego w całości do sieci ciepłowniczej, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycji.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością złożenia w Urzędzie Miasta.
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.
Wnioski niekompletne będą podlegać odrzuceniu.

Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na dany rok.

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2 lub na stronie internetowej www.kostrzyn.pl w zakładce Plan gospodarki niskoemisyjnej lub poniżej.