ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

1 - 2 marca delegaci z ponad 160 miast członkowskich ZMP, w tym burmistrz Kostrzyna nad Odrą, biorą udział w obradach XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

Oprócz dorocznych czynności statutowych, takich jak: przyjęcie sprawozdania z działalności Związku w 2017, sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawienia bilansu Związku za rok 2017, a także programu działań (rok będzie poświęcony przede wszystkim tematyce wyborczej) i budżetu na rok 2018.

Przedstawiciele miast należących do ZMP przegłosowali dwie zmiany w Statucie Związku. Pierwsza uwzględnia zmianę długość kadencji organów JST z czteroletniej na pięcioletnią, a druga dotyczy wpisania do Statutu zwyczajowo stosowanej od 1999 roku zasady parytetu w wyborach organów Związku. Pierwszego dnia Zgromadzenia odbyły się też uroczystości wręczenia przez Prezesa ZMP - Zygmunta Frankiewicza, na ręce burmistrza miasta Żywca - Antoniego Szlagora, pamiątki 750-lecia historii miasta oraz przyznania Medali Honorowych ZMP. Przyznano je przedstawicielom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - Michałowi Leszczyńskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej, w uznaniu roli, jaką odgrywa we wprowadzaniu korzystnych dla miast rozwiązań legislacyjnych, dotyczących planowania przestrzennego, oraz Przemysławowi Derwichowi, dyrektorowi Departamentu Pomocy Technicznej, w uznaniu roli, jaką odegrali w poszerzeniu działalności merytorycznej Związku projekty realizowane wspólnie z resortem, ważne dla rozwoju miast i polityki miejskiej.

W związku z obchodami 100-lecia ZMP Zgromadzeniu towarzyszy wystawa „100 lat Związku Miast Polskich”.