WŁadze Stowarzyszenia

 

STATUT

 

KOSTRZYŃSKIEGO   STOWARZYSZENIA

„CZŁOWIEKIEM JESTEM"

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 

 

§ 1

1. Kostrzyńskie Stowarzyszenie  „Człowiekiem Jestem" zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest utworzone na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach/ Dz. U. Nr 20 póz.104; zm.:Dz.U. z 1990 r. Nr 14, poz.86;z 1996 r. Nr 27, .póz 118 ) w związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873) i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także może działać poza granicami kraju.

§  3

Siedziba  władz Stowarzyszenia mieści w Kostrzynie nad Odrą.

§  4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych  cechach i profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwalonymi przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ II

MISJA

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „ Człowiekiem jestem" jest polska organizacją pozarządową działającą na rzecz osób potrzebujących pomocy i osób niepełnosprawnych. Jej celem jest opracowywanie, realizowanie i upowszechnianie rozwiązań rehabilitacyjnych i innych mających na celu tworzenie równych szans oraz warunków do osiągania samodzielności życiowej, pełnej integracji tych osób w społeczeństwie.

 

ROZDZIAŁ III

CHARAKTER, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§  6

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, pozarządowym, apolitycznym, trwałym zrzeszeniem dopuszczającym pozyskiwaniem środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, wolontariacie członków, wolontariacie  sympatyków.

4. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności humanitarnej i socjalnej, a w szczególności w zakresie pomocy  społecznej i  działalności charytatywnej  na rzecz osób ubogich, rodzin ubogich, osób niepełnosprawnych, innym osób potrzebującym wsparcia.

2. Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia oraz do rozwoju społecznego i gospodarczego, a w szczególności poprzez rozwój infrastruktury, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz rozwój oświaty, kultury, rehabilitacji, sportu, rewalidacji w celu integracji osób potrzebujących pomocy i osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.

3. Organizowanie działalności promocyjno-propagandowej, szkoleniowej, doradczo-konsultacyjnej.

§  8

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1. Współdziałanie ze stowarzyszeniami krajowymi, które działają na rzecz tworzenia równych szans w społeczeństwie,

2. Współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

3. Współdziałanie z partiami politycznymi,

4. Współdziałanie z osobami fizycznymi,

5. Współdziałanie z władzami samorządowymi,

6. Współdziałanie z organami władzy państwowej,

7. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi,

8. Współdziałanie z instytucjami Kościoła Katolickiego,

9. Współdziałanie z innymi związkami wyznaniowymi,

10.Współdziałanie z każdą osobą, instytucją zainteresowaną działalnością Stowarzyszenia,

11. Udzielanie wsparcia moralnego osobom potrzebującym pomocy, wsparcia,

12.Udzielanie wsparcia finansowego w formie darowizn, dotacji, pożyczek itp.

13. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami z zagranicy, które działają na rzecz tworzenia równych szans w społeczeństwie,

14. Pozyskiwanie środków finansowych ze składek członkowskich,

15. Występowanie do władz samorządowych, władz państwowych różnych szczebli ze stosownymi postulatami, wnioskami, opiniami,

16.Podejmowanie innych działań dla realizacji celów statutowych i pełnego zaspokojenia potrzeb członków Stowarzyszenia,

17.Pozyskiwanie środków finansowych poprzez m.in.

-   aukcje,

-   kiermasze,
-   festyny,

-   pokazy,

-   organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych,

-   kwesty uliczne,

18. Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów warunkujących realizację celów statutowych przy założeniu, że cały dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ  IV

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§  9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie nie mogą być uprzywilejowane w stosunkach cywilno-prawnych w stosunkach do osób trzecich.

§  10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie mająca pełną zdolność do czynności prawnej i złożyła pisemną deklarację członkowską,

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego oraz  biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Ogólnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§  11

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która, popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§  12

1. Członków zwyczajnych, wspierających  przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Ogólne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§  13

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3. Korzystać z prawem pierwszeństwa ze wszystkich świadczeń na rzecz członków i z urządzeń, sprzętu, placówek, usług itp.; które, może zapewnić Stowarzyszenie.

§  14

Członek wspierający ma prawo:

1. Brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w ogólnych zebraniach oraz spotkaniach z władzami Stowarzyszenia,

2. Zgłaszała wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§  15

Obowiązki członka zwyczajnego:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia

2. Aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,

3. Regularne opłacanie składek,

4. Dbać o dobre imię i majątek Stowarzyszenia

§  16

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §  13  pkt. 2-3,

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§  17

Utrata  członkostwa następuje w wyniku:

1. Dobrowolnego wystąpienia,

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia

3. Rozwiązania Stowarzyszenia

§  18

O  utracie członkostwa decyduje Ogólne Zebranie Członków.

§  19

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje się w przypadku:

1. Nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia jego organów przez okres co najmniej 6 miesięcy,

2. Zalegania ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej 6    miesięcy, po uprzednim dwukrotnym upomnienie,

3. Śmierci członka zwyczajnego,

4. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

5. Ukarania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego członka zwyczajnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

6. Popełnienie przestępstwa na szkodę Stowarzyszenia,

7. Nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ

STRUKTURA   ORGANIZACYJNA

 

§  20

Władzami  Stowarzyszenia są:

1. Ogólne Zebranie Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

4. Sąd Koleżeński.

§ 21

1. Ogólne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Ogólne Zebranie Członków jest władzą najwyższą.

§ 22

Do Ogólnego Zebrania Członków należy:

1. Ustalanie kierunków działania na okres kadencji Zarządu Stowarzyszenia,

2. Ustalanie rocznych planów pracy,

3. Wybór i odwołanie Zarządu, - Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, na okres kadencji,

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5. Ustalanie wysokości składek członkowskich,  majątku,

6. Uchwalanie budżetu oraz zatwierdzaniu sprawozdań z jego wykonania,

7. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

8. Uzupełnianie składu struktur organizacyjnych stowarzyszenia.

§ 23

1. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, w obecności co najmniej 1/2 liczby  członków zwyczajnych, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmian w statucie,

2. W Zebraniach Ogólnych biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

3. Zebrania Ogólne Członków odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku,

4. Zebranie Ogólne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek minimum dziesięciu członków zwyczajnych,

5. Zebranie Ogólne Członków będzie prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - podanym w zawiadomieniu - bez względu na liczbę uprawnionych.

§  24

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do ośmiu członków:

a) Przewodniczący Zarządu wybierany jest na Ogólnym Zebraniu Członków.

b) Zarząd spośród siebie wybiera Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika,

2. Uzupełnianie składu członków Zarządu odbywa się na Ogólnym Zebraniu Członków,

3.  Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie   między Zebraniami Ogólnymi Stowarzyszenia, zgodnie z postawieniami statutu i uchwałami Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia   oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decydujący glos należy do Przewodniczącego.

§  26

Do Zarządu należy:

Realizowanie planu pracy uchwalonego przez Ogólne Zebranie Członków,

2. Realizowanie budżetu uchwalonego przez Ogólne Zebranie Członków,

3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

4. Wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków,

5. Zwoływanie Ogólnych Zebrań Członków,

6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, czuwanie nad bieżącym opłacanie składek przez członków,

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu wobec władz, organizacji społecznych, organizacji politycznych, instytucji, zakładów pracy, osób prawnych i osób fizycznych,

8. Występowanie z wnioskami i postulatami oraz opiniami do wszystkich Szczebli organów władzy państwowej i władzy samorządowej,

9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Ogólnemu Zebraniu Członków,

10.Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków.

11. Zarząd na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Zarządu przez nich upoważniony.

§  27

Organizacje pracy Zarządu Stowarzyszenia określają następujące zasady:

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,

2. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący,

3. Przewodniczący posiedzenia przedstawia projekt porządku obrad, stwierdza wymaganą ilość obecnych członków Zarządu na posiedzeniu, udziela głosu, oraz zarządza głosowanie nad uchwałami,

4. Zarząd obraduje w obecności co najmniej trzech członków. Natomiast do podejmowania uchwał Zarządu niezbędna jest obecność   co najmniej połowy członków jej składu.

§  28

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwały zapadają większością głosów,

3.    Uzupełnianie składu członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na Ogólnym Zebraniu Członków,

4.     Kadencja trwa dwa lata.

§  29

1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

§  30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie okresowych, nie rzadziej niż raz na pół roku kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń   kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

3.  Przedstawienie na Ogólnym Zebraniu Członków oceny działalności Zarządu na zakończenie kadencji i występowanie z wnioskiem o udzielenie  lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§  31

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§  32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§  33

1. Sąd Koleżeński składa się trzech członków, którzy na pierwszym  posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji   w innych władzach Stowarzyszenia.

§  34

1. Sądowi Koleżeńskiemu przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Ogólnego Zebrania Członków.

§  35

Do zakresu działania Sadu Koleżeńskiego należy:

1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,

3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Ogólnym Zebraniu Członków,

4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§  36

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) Upomnienia,

2) Nagany,

3) Zawieszenia w prawach członkowskich na okres pół roku, na okres roku,

4) Wnioskowanie o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§  37

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§  38

1.  Uzupełnianie składu członków Sądu Koleżeńskiego odbywa się na Ogólnym Zebraniu Członków,

2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE KOSTRZYŃSKIEGO   STOWARZYSZENIA „CZŁOWIEKIEM JESTEM"

§  39

Majątek i fundusze stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§  40

Majątek Stowarzyszenia zasilany jest przez:

1. Wpływy ze składek członków zwyczajnych i wspierających,

2. Wpływy ze środków różnych instytucji, zakładów pracy, firm prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i osób fizycznych,

3. Dochody z działalności gospodarczej na, którą Stowarzyszenie otrzymało zezwolenie właściwych organów administracji państwowej,

4. Darowizny i zapisy,

5. Dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach,

6. Zbiórki publiczne,

7. Sponsoring,

8. Inne wpływy z działalności statutowej.

§  41

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Zarząd.

§  42

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego Zarządu lub dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII

§  43

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia lub o jego rozwiązaniu się podejmuje Ogólne Zebranie Członków  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania

§  44

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji  Stowarzyszenia i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia

§  45

Statut niniejszy zawiera 45 paragrafów i został przyjęty na Ogólnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 5 lutego 2004 r.

 

 Sekretarz   Stowarzyszenia   

 Przewodniczący Stowarzyszenia
   
  Do strony głównej