WŁadze Stowarzyszenia

 

 

Kalendarium wydarzeń i zapowiedzi


 

14-03-2005 otrzymaliśmy od Rejonowej Spółdzielni zaopatrzenia i Zbytu meble biurowe. Dziękujemy.

1-03-2005 Dzięki uprzejmości prezesa MZK w Kostrzynie  nasze Stowarzyszenie otrzymało pomieszczenie na swoją działalność. Biuro Kostrzyńskiego Stowarzyszenia "Człowiekiem jestem" znajduje się na terenia MZK obok TKBS.

19-12-2004 - na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Marcin Czeleń wziął udział w VI Powiatowym Przeglądzie kolęd i Pastorałek.

18-12-2004 Odbyły się MIKOŁAJKI 2004 w PAB-ie w piwnicy. Na zaproszenie Stowarzyszenia przybył Burmistrz miasta Kostrzyna pan Andrzej Kunt, pani Marzena Brenk - Naczelnik Wydziału Oświaty, Opieki i Kultury , pani Maria Piwowarczyk lider kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" oraz przedstawiciel Fundacji ABC XXI Programu Zdrowia Emocjonalnego. Uroczystość uświetnił występ "Chóru emerytów "oraz Marcin Czeleń- śpiewając kolędy i grając na keyboardzie. Był też Mikołaj z Laponii.

8-10-2004 odbyło się Walne zebranie na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności za 7 miesięcy, przyjęto plan pracy na 2005 rok oraz przyjęto Regulamin Ogólnego Zebrania członków Stowarzyszenia "Człowiekiem jestem"

18-09-2004 o godzinie 10 do 16  w Domku Myśliwskim " Rapaczówka" odbył się I Piknik "Żegnaj Lato".

02-09-2004-odbyło się Ogólne Zebranie Członków na którym uchwalono: mianowano honorowymi członkami Panią Jolantę Naduk i Danutę Przybyłowską oraz,  upoważniono osoby Bożenę Klann  i Naduk Jolantę do reprezentowania Stowarzyszenia w firmach i instytucjach .Omówiono również sprawy Pikniku, ustalono datę imprezy na dzień 18 września 2004 roku w Domku Myśliwskim " Rapaczówka".

20-08-2004 -w Pabie "Piwnica" odbyło się zebranie Zarządu. Omówiono sprawy : organizacja I Pikniku "Żegnaj Lato". Przydzielono zadania.

02-06-2004 braliśmy  udział w debacie Obywatelskie Lubuskie Aktywne w Unii Europejskiej na której, przedstawiliśmy swoją organizacje.

12-05-2004 odebraliśmy z rąk Przewodniczącej Uniwersytetu III Wieku puchar  i album za udział w pikniku - II Europejski Piknik Seniorów "Od juniora do seniora".

27-04-2004 odbyło się zebranie na którym przyjęto trzech nowych członków. Poruszyliśmy sprawę pomocy dla osób niepełnosprawnych, sporządziliśmy listę najbardziej potrzebującym. Podsumowaliśmy działalność Stowarzyszenia.

13-04-2004 odbyło się Ogólne Zebranie Członków. Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej, ustalono termin kolejnego spotkania.

26-03-2004 odbyło się zebranie . Poruszono temat zmian w Statucie.

03-03-2004 odbyło się zebranie. Na zebranie przybył R. Malinowskim -Przewodniczącym Lubuskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i Obywatelskich . Omówiono sprawę pozyskania funduszy na cele statutowe.

04-02-2004-Odbyło się spotkanie z R. Malinowskim - Przewodniczącym Lubuskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i Obywatelskich . Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze w Ośrodku Opieki Społecznej w Kostrzynie n/O. Na spotkaniu poruszono sprawy pozyskiwania funduszy dla celów statutowych organizacji pozarządowych.

20-02-2004 Zebranie Grupy Inicjatywnej w Domu Opieki Społecznej). Ustalono: 1.Uruchomienie ośrodka dziennego pobytu osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży).2.Porozumienie z innymi stowarzyszeniami do wspólnego pisania i realizowania zadań. 3.Przeprowadzenie : kursów, szkoleń i pogadanek.4.Zatrudnienie : psychologa i rehabilitanta. 5. Uruchomienie biura informacyjnego.

 

Do strony głównej